Údržba komunikací, chodníků a veřejných prostranství

Opravy komunikací a chodníků

Firma provádí opravy a údržbu komunikací a chodníků. Především se zabývá rekonstrukcí povrchů, chodníků a komunikací, opravou komunikací po překopech (např. po pokládce inženýrských sítí), opravou výtluků po zimním období apod., a to vlastními prostředky nebo dodavatelsky.

Čištění komunikací a chodníků

Firma realizuje strojní čištění komunikací a chodníků samosběrnými a kropicími vozy a v letních měsících také zvlhčování vzduchu tzv. ionizací.

Zimní údržba komunikací a chodníků

Firma zajišťuje zimní údržbu na území města v souladu se schváleným Plánem zimní údržby města Chodova, který je základním podkladem pro přípravu, řízení a vlastní činnost při zajišťování odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a sjízdnosti místních komunikací. Dle platné legislativy je „zimní údržbou“ zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Zimním obdobím je dle zákona doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.

Blokové čištění

Každoročně v období dubna a května probíhá na území města blokové čištění komunikací, které se řídí schváleným technologickým postupem a rozhodnutím silničního správního orgánu. Pro úspěšnou a efektivní realizaci blokového čištění ulic nasazením příslušné mechanizace je nezbytné v předstihu řidiče upozornit přenosným dopravním značením a to vždy minimálně 7dní předem. Při nerespektování příslušného přenosného dopravního značení jsou zaparkovaná vozidla z vymezeného území na pokyn Městské policie smluvní odtahovou službou odtažena na záchytné parkoviště.

Údržba veřejných prostranství

Na veřejných prostranstvích firma zajišťuje opravy a údržbu městského mobiliáře, jako jsou lavičky, dětská hřiště, pískoviště, odpadových košů a provoz a údržbu kašny.

Do správy společnosti nepatří silnice 2. a 3. třídy na území města Chodova ve vlastnictví Karlovarského kraje, které spravuje Krajská správa a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, parkoviště u obchodních center a další komunikace a plochy v majetku soukromých osob a firem. Jedná se o komunikaci II/209 (Nová Role - Nové Sedlo), II/222 (Karlovy Vary - Vřesová) a III/2092 (Chodov - Vintířov - Vintířovská ulice), parkoviště u prodejen LIDL, TESCO, PENNY, TIPO apod.

Kontaktní osoba

jiri-hala-st.jpg

Vedoucí provozu Jiří Hála st.

Tel.: +420 352 352 402