Časté dotazy

Kde je možné nahlásit závady, poruchy, připomínky k činnosti apod?

Veškeré závady, poruchy, podněty a připomínky je možné předat odpovědnému pracovníku, uvedenému v dolní části příslušné sekce (údržba komunikací, veřejné osvětlení apod.) tohoto webu nebo je možné přímo kontaktovat vedení společnosti.

Kde najdu ceník Vašich služeb?

Informaci o cenách jednotlivých služeb či o zaslání aktuálního ceníku můžete požádat paní Evu Blažkovou, e-mail: , tel.: 352 352 405.

Je možné při placení poplatků použít platební terminál?

Ano, v sídle společnosti je možné platby uskutečnit i všemi běžnými platebními kartami. Platby kartou není zatím možné realizovat v kanceláři hřbitova a ve sběrném dvoře.

Jaký je postup při uplatňování škody na zdraví či majetku v souvislosti s činností společnosti

Pro případ způsobení škody na zdraví či majetku osob má společnost uzavřeno pojištění odpovědnosti. Dojde-li ke škodní události, kdy se poškozený domnívá, že za tuto škodu nese odpovědnost naše společnost, může podat písemnou žádost o náhradu škody s popisem, kdy, kde a jak k události došlo, včetně uvedení kontaktních údajů. Doporučujeme zajistit také případného svědka události a je-li to možné, také fotodokumentaci. Takto podaná žádost bude posouzena s ohledem na platné právní předpisy a případně postoupena s naším vyjádřením pojišťovně k vyřízení.

V případě dopravní nehody je škoda řešena standardním způsobem, tj. vyplněním Záznamu o dopravní nehodě a bezodkladným předáním pojišťovně k vyřízení.

Jak je zajištěn svoz odpadů v době státních svátků?

Pravidelný svoz odpadu je naplánovaný na období od pondělí do pátku, proto je i v době státních svátků zajišťován v tomto režimu, na který jsou zákazníci zvyklí.

Kde mohu v souladu s platnou legislativou odevzdat svůj odpad

Směsný komunální odpad, tříděný odpad (papír, plast, sklo a nápojový karton) a v některých lokalitách také biologický odpad rostlinného původu je možné uložit do příslušných nádob a kontejnerů v místě bydliště. Do speciálních kontejnerů rozmístěných po městě je možné uložit také drobné elektro a textil. Ostatní odpady je nezbytné předat do sběrného dvora, Jedná se především o všechny druhy běžných nebezpečných odpadů, objemný a stavební odpad, pneumatiky, kovy a bioodpad rostlinného původu. Do sběrného dvora je možné také předat všechny složky tříděného odpadu.

Proč není možné posunout začátek blokového čištění například na 7:00 hodin?

Na základě ojedinělých podnětů a připomínek občanů jsme problematiku blokového čištění, resp. posunutí jeho začátku, již mnohokrát řešili s vedením města. Je to již tradičně aktuální záležitost období vlastního průběhu blokového čištění.

Problémem je fakt, že současný rozpis blokového čištění čítá 46 dnů intenzivní práce včetně několika sobot. Postupným budováním a rozšiřováním nových asfaltových komunikací a ploch je blokové čištění v některých dnech časově stále náročnější. Ukončení práce a tím zrušení omezení parkování v odpoledních hodinách v cca 14:00 až 14:30 je taktéž hraniční, neboť se již vrací domů zaměstnanci ranních směn, například ze SUAS, Chodosu a další. I při aktuálním omezení parkování do 14:30 je naprosto běžné, že i v rozporu s dopravním značením do již umytých částí najíždí a parkují vozidla již v dopoledních hodinách. Tuto skutečnost tolerujeme v případě, že nám nekomplikuje plynulý průběh prací a především neohrožuje bezpečnost našich zaměstnanců a bezpečnost silničního provozu.

Praxe je taková, že cisterna odjíždí v 6:00 pro vodu a vrací se max. v 6:30, samosběrný vůz obvykle již od 6:00 – 6:10 zametá krajnice a mezi tím zajišťuje Městská policie odtažení vozidel v dané lokalitě a následně je zahájeno vlastní mytí komunikace či parkoviště. V některých lokalitách musíme čekat na dokončení odtahů, abychom auta nepoškodili.

V případě posunutí začátku a předpokládaného zachování konce v každém ze 46 dnů by to znamenalo jednak nákladné přepracování celé schválené dokumentace (odhad min. 100 tis. Kč) spočívající ve změně velikosti (zmenšení) jednotlivých sektorů, ale především prodloužení blokového čištění až o 15 pracovních dnů, čímž by se výrazně zvýšily také náklady na vlastní realizaci až o 300 tis. Kč vč. DPH každý rok.

Aktuálně se omezení parkování u místa bydliště, z důvodu blokového čištění, každého řidiče týká 1 max. 2 dny v průběhu celého roku, změnou (zmenšením, rozdělením) sektorů by došlo v některých místech k situaci, kdy by v jednotlivých ulicích probíhalo blokové čištění i 3 až 4 dny, což by zase zbytečně obtěžovalo obyvatele, kteří se stávajícím systémem nemají problém, a jsem přesvědčen, že jich je naprostá většina. Případné výše uvedené náklady jsou s ohledem na krátkodobé omezení parkování neadekvátní.