Historie

O počátcích chodovských technických služeb se dočteme už v nejstarší kronice našeho města, kde se připomíná, že „ruku v ruce s růstem naší obce kráčelo vždy i úsilí o dosažení vskutku městského vzhledu našich ulic a veřejných prostranství. Za tímto účelem vždy dbali všichni starostové o rozvoj sanitárních a technických zařízení.“

Řízená správa veřejného odpadu a s tím spojených služeb je spojená až s dobou napojování Chodova na řádnou kanalizační síť, do které už nebylo možné vsypávat popel a odpadky, jak byli lidé zvyklí u starých septiků a jímek. První popeláři (a tehdy sloužili skutečně výhradně k odvozu popela z kamen) vyjeli do ulic našeho města v roce 1887 a v tomto roce byly také poprvé zavedeny paušální poplatky za odvoz popela a odpadu.

Radou města bylo v tomto roce rozhodnuto, že v určené dny v týdnu bude popelářský povoz objíždět město po předem připravené trase, která zahrnovala všechny ulice a domy. Kvůli snadnější manipulaci se krátce na to objevily v ulicích Chodova i první popelnice – kovové nádoby sloužící pro uchovávání popela. Jako popeláři sloužili v této době místní povozníci, které si na odvoz odpadů najímalo město. Ačkoliv si obyvatelé často stěžovali na velkou prašnost této činnosti (popel byl odvážen v otevřených vozech), přesto služba plnila svůj účel až do první světové války.

V roce 1919 se tehdejší vedení města rozhodlo převzít odvoz odpadů do vlastní režie, a proto došlo v tom samém roce k zakoupení prvního městského popelářského vozu. Ten už byl krytý a sloužil výhradně k odvozu popela a odpadů. První sídlo městských technických služeb bychom našli v tehdejším domě čp. 45 (na jeho místě dnes stojí objekt čp. 846 v Rooseveltově ulici). V této době už poplatky za odvoz odpadu platila každá domácnost v Chodově (poplatky byly vyměřovány podle počtu místností v bytě) a tyto zisky pokrývaly veškeré roční náklady chodovských popelářů. Ve stejné době se do náplně jejich práce dostala i údržba rychle se rozvíjejícího pouličního osvětlení. V polovině 20. let už pro podnik pracovali čtyři elektromontéři, kteří pečovali o městskou elektrickou síť.

Po konci druhé světové války došlo k zásadním proměnám nejen v demografické a národnostní, ale i v hospodářské situaci města. Služby technického charakteru byly provozovány komunálním podnikem, který během 50. a 60. let několikrát zásadně změnil svou strukturu i obslužnost. V druhé polovině šedesátých let proto nechal národní výbor zřídit podnik Technické služby, jemuž byla svěřena péče o čistotu a okrasu města.

V devadesátých letech byly Technické služby nejprve transformovány do příspěvkové organizace města (1995) a posléze do společnosti s ručením omezeným (2000). Od roku 2001 podnik vystupuje pod názvem Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. a zajišťuje širokou škálu činností od odvozu komunálního a tříděného odpadu, provozu veřejného osvětlení až k údržbě a čištění komunikací.