Odvoz odpadu

Firma se zabývá odvozem nejen komunálního, ale také tříděného odpadu v rozsahu papír, sklo, plast, nápojový karton a bioodpad. Provozuje také sběrný dvůr pro uložení vybraných, běžných, druhů nebezpečných i ostatních odpadů. Pro zákazníky dále zprostředkovává odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu prostřednictvím smluvních partnerů. V rámci svých služeb obhospodařuje přes 4 700 odpadových nádob ve více než 20 městech a obcích s 30 000 obyvateli. Ročně tak přepraví ke zpracování nebo uložení téměř 13 tisíc tun odpadu. K tomu slouží zejména 5 komunálních vozidel s lineárním nebo rotačním stlačováním odpadu a 5 nosičů kontejnerů. Pro zákazníky zajišťuje, v souladu s platnou legislativou, evidenci odpadů a nabízí také prodej odpadových nádob za velmi výhodné ceny!

S potěšením lze konstatovat, že dochází k neustálému navyšování podílu vytříděných složek komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojový karton a bioodpad) nejen v Chodově, ale v celé svozové oblasti. Proto se v současné době firma zaměřuje především na rozšíření a zkvalitnění služeb v rámci této činnosti.

A kde jednotlivé druhy odpadů končí? Vždy tam, kam patří. Bylo by nehorázné a především neekonomické, kdyby vytříděné složky odpadu končily na skládce. Proto má firma uzavřeny obchodní smlouvy s partnery, kteří se dalším zpracováním vytříděných odpadů zabývají, a které je pravidelně odebírají.

Tříděný plast, papír a nápojový karton je přepravován k dalšímu zpracování na překladiště firmy IGRO s.r.o. Tachov v Tisové u Sokolova.

Tříděné sklo je předáváno prostřednictvím regionálního překladiště společnosti ENVY Recycling s.r.o. provozovně ve Stráži pod Ralskem, případně přímo na recyklační linku společnosti AMT s.r.o. Příbram v Novém Sedle.

Bioodpad přijímá k dalšímu zpracování společnost FCC Česká republika, s.r.o. v provozovně Tisová.

Ostatní odpady končí na skládce společnosti SUAS Recyklační s.r.o., ve Vřesové.